6 Οκτ 2012

Τα ψέματα της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου για την ανάρτηση απόψεων στο διαδίκτυο

Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα
Δελτίο Τύπου 4/10/2012
(σχετικά με την ανάρτηση απόψεων στο διαδίκτυο στα πλαίσια της διαβούλευσης για την επένδυση iberdrola - Rokas.)
 
Σχετικά με την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας των απόψεων για τις ΒΑΠΕ στο Β. Αιγαίο
Η ανάρτηση των απόψεων δεν προέκυψε όπως σκόπιμα και ψευδώς αναφέρει το δελτίο τύπου της Περιφέρειας από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη. Αντίθετα όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της πρωτοβουλίας ζητήσαμε να λάβουμε γνώση των απόψεων που έχουν κατατεθεί και δεχθήκαμε την κατηγορηματική άρνηση του Κ. Λεμονού. Στη συνέχεια από διαφορετικές πλευρές έφθαναν σε εμάς διαμαρτυρίες για μη πρωτοκόλληση  απόψεων από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  Με αυτά τα δεδομένα συντάχθηκε κοινή επιστολή από τα τρία νησιά με την οποία ζητούσαμε η διοίκηση να συμμορφωθεί ως όφειλε  με τα όσα ορίζουν οι νόμοι και οι Κοινοτικές οδηγίες για την πληροφόρηση του Κοινού και την διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας.
Αν και καθυστερημένα δεν δυσαρεστούμαστε βέβαια, ωστόσο, αξίζει να θυμίσουμε ότι  η ανάρτηση των απόψεων στο διαδίκτυο θα έπρεπε να είχε αρχίσει με την πρώτη ανακοίνωση διαβούλευσης και όχι βέβαια έναν και πλέον μήνα μετά την λήξη αυτής. Επιπλέον ακόμη και σήμερα σκόπιμα επιλέγονται κάποιες απόψεις ενώ πολλές άλλες δεν έχουν αναρτηθεί όπως για παράδειγμα η αρνητική γνωμοδότηση του Παρατήματος του ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου.  
Σας κοινοποιούμε την επιστολή η οποία στάλθηκε προς τον κ. Μάρκου
Δια-νησιωτικό Συντονιστικό Δίκτυο Λήμνου, Λέσβου, Χίου
 
Ημερομηνία: 10/9/2012

Προς:             

κ. Ν. Μάρκου θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρόεδρο της Περιφερειακής
Επιτροπής Χωροταξίας - Περιβάλλοντος & Υποδομών.
Κοινοποίηση:         
κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης,
κ. Γεώργιος Λεμονός, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού   

Θέμα: Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση απόψεων διαβούλευσης επένδυσης έργου «Αιγαία Ζεύξη»

Με την ιδιότητα των συντονιστών του δια –συντονιστικού δικτύου  Λήμνου, Λέσβου και Χίου, ενάντια της επένδυσης «Αιγαία Ζεύξη» της πολυεθνικής εταιρείας Iberdrola –Rokas και λαμβάνοντας υπόψη:
1.       Την από 20/7/2012 ολοκλήρωση της διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 209 ΠΕΧΠΥ/ 20-6-2012 ανακοίνωση της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας - Περιβάλλοντος & Υποδομών.
2.       Την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου ιδιαίτερα, και σύμφωνα με τις παραγράφους 8 & 9 & 13 καθώς επίσης τα άρθρο 1 (παρ. 2) & άρθρο 7 (παρ 6).
3.       Τη Σύμβαση Άαρχους καθώς κυρώθηκε με τον νόμο υπ’ αριθμόν 3422/2005 (ΦΕΚ Α303) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος: «Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».  Και ιδιαίτερα σε ότι άφορα το άρθρο 1 της Σύμβασης.
4.       Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπου η πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα και τη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.2690 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2880 (ΦΕΚ 9/ τ. Α΄, 30-1-2001) και αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3230 (ΦΕΚ 44/ τ. Α΄,11-2-2004).
5.       Το αυξημένο ενδιαφέρον και την ανησυχία που διακατέχει τις τοπικές κοινωνίες για τις επιπτώσεις τις οποίες  αναμένεται να προκαλέσει η επένδυση «Αιγαία Ζεύξη» σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
6.       Τη νησιωτικότητα και τον κερματισμό της διοίκησης μεταξύ των νησιών γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα θέτει περιορισμούς ως προς την διάχυση της πληροφορίας,  πρόσβασης σε αυτή και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των νησιών αλλά και προβληματισμούς όσον αφορά στην ίση αντιμετώπιση και κοινοποίηση των εισηγήσεων των κατά τόπους Υπηρεσιών.
7.       Την αδυναμία πρόσβασης  και το ενδιαφέρον πληροφόρησης μη μόνιμων κατοίκων των νησιών αλλά και αποδήμων σε διάφορα σημεία του κόσμου.
Έχοντας έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 101 του Α.Κ, και με αφορμή την επικείμενη συζήτηση επί της Μ.Π.Ε του έργου «Αιγαία Ζεύξη» στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σας ζητάμε:
1.       Να διευκολύνεται τη πρόσβαση του κοινού στο υλικό που συγκεντρώθηκε κατά το χρονικό διάστημα ενημέρωσης του κοινού με την χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων  και συγκεκριμένα με χρήση του διαδικτύου, αναρτώντας, σε ειδικό μενού της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου:  
1.1 Τα ψηφίσματα και τις απόψεις συλλογικών φορέων, επιστημονικών ενώσεων, πολιτικών παρατάξεων, Ο.Τ.Α, συνδικαλιστικών ενώσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, Μ.Κ.Ο, ενώσεις πολιτών και πρωτοβουλιών καθώς και τις μεμονωμένες απόψεις πολιτών
1.2 Τις απόψεις των υπηρεσιών περιβάλλοντος οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα σας και των κατά τόπους διευθύνσεων περιβάλλοντος
1.3 Τις τυχόν μεμονωμένες απόψεις υπάλληλων των ανωτέρω υπηρεσιών
1.4 Τις τυχόν μεμονωμένες εισηγήσεις επιστημόνων
1.5 Σε αυτά παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και όσες απόψεις έφθασαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή / και fax.
1.6 Τυχόν άποψη της δικής υπηρεσίας
1.7 Απόψεις Περιφερειακών Συμβούλων
2. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για, όποιον ενδιαφέρεται, να ενημερωθεί. Επίσης, έως ότου συγκληθεί Περιφερειακό συμβούλιο είναι σκόπιμο να δώσετε την δυνατότητα  ηλεκτρονικής υποβολής σχολίων επί των κατατιθέμενων απόψεων ώστε να μπορέσουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι να σχηματίσουν πλήρη εικόνα των απόψεων του κοινού.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και αναμένουμε την απάντηση σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου