7 Ιουν 2015

35 εκατ. ευρώ τα επισφαλή δάνεια της Συνεταιριστικής

Στα 35 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (κεφάλαια που πιθανότατα δε θα εισπραχθούν) της Συνεταιριστικής Τράπεζας στο ισολογισμό του τρίτου έτους της διαδικασίας εκκαθάρισης της Τράπεζας. Κι αφορά την περίοδο από 19 Μαρτίου του 2014 ως 18 Μαρτίου του 2015, όταν οι συνολικές απαιτήσεις της Τράπεζας ανέρχονται στα 54,55 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως η τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 19,55 εκατ. ευρώ περίπου από τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί όταν λειτουργούσε η Τράπεζα.

Την ίδια στιγμή οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχονται στα 43,51 εκατ. ευρώ από τα 48,51 εκατ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό σημαίνει πως κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου η Τράπεζα κατέβαλε στο ΤΧΣ 5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει από την έναρξη της εκκαθάρισης ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ. 

Τα έσοδα από τόκους της χρήσης ανήλθαν στα 1,18 εκατ. ευρώ και είναι αισθητά μειωμένα από τα αντίστοιχα έσοδα της προηγούμενης χρήσης που είχαν ανέλθει στα 1,38 εκατ. ευρώ. 

Σοφή τακτική
Από τα παραπάνω στοιχεία αλλά και από την τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα γίνεται φανερό πως θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης. Στην ουσία για τη Συνεταιριστική έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο μοντέλο αργής εκκαθάρισης.
Με στόχο αφενός η τράπεζα, πέρα από τα κεφάλαια που έχει δανείσει, να εισπράττει και τόκους και αφετέρου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Επιπτώσεις που θα ήταν πολύ μεγάλες, αν τα δάνεια ήταν άμεσα απαιτητά.
Μέσα από τη διαδικασία ωρίμανσης των δανείων και της συνεπακόλουθης είσπραξης των τόκων εκτιμάται πως η τράπεζα θα καταφέρει να αποπληρώσει τις οφειλές της προς το ΤΧΣ χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι μεριδιούχοι. Πρόκειται για μια σοφή τακτική η οποία ελπίζουμε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Για τους λόγους που προαναφέραμε δε θεωρούμε πιθανό να πουληθούν τα ενήμερα δάνεια της Συνεταιριστικής σε άλλη Τράπεζα. Αντίθετα θεωρούμε βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια ρύθμισης όλων των δανείων και αναγκαστικής είσπραξης, όπου διαπιστώνεται απροθυμία συνεργασίας από την πλευρά των δανειοληπτών.

Επιπλέον επισφάλειες
Η αξία των παγίων της Τράπεζας ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο. Κι είναι η πιθανή αξία τους στην περίπτωση που η πράπεζα προχωρήσει άμεσα σε πώλησή τους. 
Κατά την τρίτη χρήση της υπό εκκαθάρισης τράπεζας έγινε πρόβλεψη για επιπλέον επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Όπως τονίζεται στον ισολογισμό η πρόβλεψη αυτή σχηματίσθηκε κυρίως από τη διαφορά της πιθανής αξίας ρευστοποίησης των εμπράγματων εξασφαλίσεων (βάσει σχετικών εκτιμήσεων) σε σχέση με τις αρχικές αξίες καλύψεων ως συνέπεια του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην οικονομία αλλά και της παραπέρα πτώσης της αξίας των ακινήτων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων που έγινε τον προηγούμενο χρόνο διαμορφώθηκε ένα ποσό 56,98 εκατ. ευρώ και από αυτό τα 55,73 εκατ. ευρώ επαληθεύτηκαν από τα λογιστικά βιβλία που τηρεί η τράπεζα. Απαιτήσεις ύψους 1,24 εκατ. ευρώ δεν επαληθεύτηκαν και γι’ αυτό απορρίφθηκαν από τον εκκαθαριστή. 

Τι είδε ο ορκωτός λογιστής
Στους λογαριασμούς ενεργητικού της τράπεζας «απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων - λογαριασμοί όψεως» και «απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων λογαριασμοί προθεσμίας» περιλαμβάνεται ποσό 1,24 εκατ. ευρώ που αφορά προθεσμιακές καταθέσεις σε Συνεταιριστικές τράπεζες και την Πανελλήνια Τράπεζα οι οποίες είναι βεβαρυμένες με ενέχυρο που έχει συσταθεί προς εξασφάλιση αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης μεριδίων της Συνεταιριστικής Λέσβου Λήμνου.

Με τον τρόπο αυτό είχε γίνει η συμμετοχή των άλλων τραπεζών στην αύξηση κεφαλαίου της Συνεταιριστικής κατά το 2009. Για τις απαιτήσεις αυτές έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους 1,24 εκατ. ευρώ επειδή ορισμένες τράπεζες προχώρησαν σε καταγγελία των συμβάσεων και ανάληψη των καταθέσεων θεωρώντας πως οι συμβάσεις ήταν στην ουσία δάνεια εκ δανείων προς τη Συνεταιριστική.

Η Συνεταιριστική αμφισβητεί αυτές τις ενέργειες, θεωρεί τις άλλες συνεταιριστικές τράπεζες μεριδιούχους και τις αντιμετωπίζει όπως όλους τους μεριδιούχους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: