7 Ιουν 2014

Κάποιες "ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ" που βρήκαμε σχετικά με την Γενική Συνέλευση και την Εκλογή νέου Δ.Σ. Συλλόγου

Δείτε Κάποιες "ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ" που βρήκαμε σχετικά με την Γενική Συνέλευση και την Εκλογή νέου Δ.Σ. Συλλόγου (τα κείμενα σε παρανθέσεις αποτελούν δικές μας προσθήκες) :

- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου (!) και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί απ’ το νόμο, ή το παρόν καταστατικό σ’ άλλα όργανα. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και να απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Έχει αρμοδιότητα να τροποποιεί το καταστατικό, να αποφασίζει για τη διάλυση και για τη μεταβολή του σκοπού. 


- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει πριν από δέκα -10- ημέρες τουλάχιστο απ’ τη διεξαγωγή της με πρόσκληση (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ !!!), η οποία υποχρεωτικά πρέπει να μνημονεύει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ !!!). Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ !!!). Ταυτόχρονα με την προκήρυξη ανακοινώνεται πρόσκληση σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους να πράξουν τούτο, γιατί τα μέλη που βρίσκονται σε ταμειακή αταξία δεν μπορούν να μετέχουν στη Συνέλευση. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση ποσοστό 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και με αναφορά στα θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν.

- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Εκλέγει, κάθε δύο χρόνια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ...)

- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ !!!!!!!!!). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, σ’ αυτήν την περίπτωση συγκαλείται νέα μέσα σε 15 ημέρες (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ...), που η αφετηρία τους αρχίζει μετά δύο ημέρες απ’ τη συνέλευση που ματαιώθηκε. Στη δεύτερη συνέλευση για επίτευξη της απαρτίας απαιτείται το ¼ των μελών και σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι απαρτίας μπορεί να συγκληθεί τρίτη και τελευταία, που θα λειτουργήσουν οι ίδιες προηγούμενες προϋποθέσεις, οπότε σ’ αυτή είναι υποχρεωτική η παρουσία του 1/5 των μελών. 

Ψιλά γράμματα... πολύ ψιλά...

A.K.


Δεν υπάρχουν σχόλια: