1 Σεπ 2011

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου: Στοιχεία Ισολογισμού 2010

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου ιδρύθηκε το 1995 ως Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός και το 1999 μετεξελίχθηκε σε Τραπεζικό Ίδρυμα. Οι προσδοκίες που γεννήθηκαν από την ίδρυση της «δικής» μας τράπεζας ήταν πολλές. Τα τελευταία χρόνια όμως, αν και γίνονται προσπάθειες για το αντίθετο, η πορεία της δημιουργεί ανησυχίες οι οποίες επιτείνονται από την παρούσα οικονομική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το τελευταίο πρόσφατα δημοσιευμένο Ισολογισμό της (για την χρήση 01/01-31/12/2010) τα μηνύματα που λαμβάνουμε συνεχίζουν να είναι αρνητικά όπως μείωση των καταθέσεων, μείωση εσόδων, υψηλά επισφαλή-ακίνητα υπόλοιπα δανείων.
Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του Ν. Μανάβη στην εφημερίδα "ΕΜΠΡΟΣ" στις 28/05/2011:

11,1 εκατομμύρια ευρώ σε οριστική καθυστέρηση!

«Ο ισολογισμός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου λίγο έως πολύ δείχνει την εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα, όμως, απεικονίζει και τις αμαρτίες του παρελθόντος, που δεν παύουν να ταλαιπωρούν την Τράπεζα. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της παρουσιάζουν επιδείνωση, γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις ανάτασης, πέρα από αυτές που ήδη έχουν γίνει, αλλά και πέρα από το πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης που ασκεί η υπηρεσιακή διοικητική δομή της Τράπεζας. Στον αντίποδα των δικών μας διαπιστώσεων, ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας, Γιάννης Αμπουλός, σημειώνει πως η Συνεταιριστική Τράπεζα, παρά την κρίση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε το 2010, κατάφερε να καταγράψει λειτουργικά κέρδη 543.631,27 ευρώ, την ώρα που οκτώ μεγάλες εμπορικές τράπεζες έκλεισαν το 2010 με λειτουργικές ζημίες.

Το πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη χρήση τού 2010 για την Τράπεζα, είναι η μείωση των καταθέσεων, οι οποίες υποχώρησαν από τα 74,866 εκατ. ευρώ στα 64,955 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια κάμψη της τάξεως των 9,911 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 13,24%). Η πτώση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η γενική μείωση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι η απόσυρση των καταθέσεων της Νομαρχίας Λέσβου και η μεταφορά τους στη Millennium Bank, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Οι καταθέσεις που απέσυρε η Νομαρχία ανήλθαν σε επτά εκατομμύρια ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας υποχώρησαν στα 0,543 εκατ. ευρώ το 2010, από το 1,705 εκατομμύριο του 2009. Βασικό στοιχείο που οδήγησε στην κάμψη αυτή είναι η μείωση των εσόδων της Τράπεζας από τόκους. Συγκεκριμένα, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,050 εκατ. ευρώ το 2010, από τα 5,463 εκατ. ευρώ το 2009.

Από τα έξοδα που βαρύνουν το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας βλέπουμε ότι δαπανήθηκαν 0,945 εκατ. ευρώ για μισθούς και ημερομίσθια το 2010, όταν το 2009 είχαν δαπανηθεί 0,957 εκατομμύρια.

Ακριβό το Δ.Σ.

Το κονδύλι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα λοιπά έξοδα διοίκησης της Τράπεζας, τα οποία ανήλθαν σε 1,261 εκατ. ευρώ το 2010, από το 1,106 εκατ. ευρώ το 2009. Δηλαδή παρουσιάζουν μια αύξηση κατά 155.000 ευρώ. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν ο πρόεδρος και τα μέλη τού Δ.Σ.. Μέχρι πέρυσι, ο πρόεδρος και τα μέλη τού Δ.Σ. ήταν άμισθοι, όμως στην περσινή γενική συνέλευση αποφασίσθηκε να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και να αμείβονται.

Τι είδε ο ορκωτός λογιστής

Η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη από τον ορκωτό λογιστή είναι από μόνη της ένα σοβαρό πρόβλημα για τον ισολογισμό κάθε επιχείρησης. Στον ισολογισμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου δε γίνεται πρώτη φορά αυτή η επισήμανση - όσοι έχουν μελετήσει τον ισολογισμό του 2009 θα διαπιστώσουν ότι κι εκεί υπήρχε η ίδια.
Οι λόγοι που εκφράζει επιφύλαξη ο ορκωτός λογιστής είναι οι εξής:

- Η Τράπεζα, προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων (κυρίως προηγούμενων χρήσεων), έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 4,3 εκατ. ευρώ, από το οποίο ποσό 200.000 ευρώ αφορούν στην τρέχουσα χρήση. Στην προηγούμενη χρήση είχαν εγγραφεί 1.000.000 ευρώ σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Με το λογαριασμό αυτό, οι τράπεζες «σβήνουν» τις ζημίες από δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
- Πέραν της παραπάνω πρόβλεψης, θα έπρεπε να είχε γίνει πρόβλεψη για άλλα 8,5 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα έπρεπε κυρίως να βαρύνει τις προηγούμενες χρήσεις.
- Στο λογαριασμό «απαιτήσεις πελατών» περιλαμβάνονται χορηγήσεις δανείων 11,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ήταν σε οριστική καθυστέρηση. Τα 10 από τα 11,1 εκατομμύρια σε οριστική καθυστέρηση προέρχονται από την «αμαρτωλή» περίοδο της προηγούμενη δεκαετίας. Το υπόλοιπο 1,1 εκατομμύριο προέρχεται κυρίως από τα δάνεια που είχαν δοθεί στην ΑΕΝΑΛ και τη Lesvoshop A.E..».

Στο κατατοπιστικό αυτό άρθρο, το μόνο που θα προσθέσουμε εμείς είναι πως λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις του Ορκωτού (δηλαδή εάν η τράπεζα διενεργούσε τις ενδεικνυόμενες εγγραφές/χειρισμούς για τα θέματα που αναφέρονται από τον Ορκωτό - βλ. πίνακα 2) τότε τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας γίνονται αρνητικά αφού όπως μπορούμε να δούμε στο πίνακα 1 που ακολουθεί, τα ήδη σχηματισμένα κεφάλαια και αποθεματικά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ενδεχόμενες διαγραφές των δανείων που κρίνονται επισφαλή ή που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 19,6 εκατ. (8,5 + 11,1 = 19,6).

Με λίγα λόγια, προκειμένου να καλυφθεί η αρνητική καθαρή θέση της Τράπεζας οι κάτοχοι συνεταιριστικών μερίδων  (ή νέοι "επενδυτές") θα πρέπει να συνεισφέρουν άλλα 6,4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ (αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου). Και δεν φτάνουν αυτά, αλλά η Νομαρχία όπως διαβάσατε παραπάνω απέσυρε 7 εκ. ΕΥΡΩ καταθέτοντάς τα στην Millenium Bank...Δεν υπάρχουν σχόλια: