21 Ιαν 2014

Οδηγίες σχετικά με τη τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων αγροτών

Οι αγρότες που τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οφείλουν να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους με σκοπό την πώληση, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα φορολογικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ένας κτηνοτρόφος που παραδίδει καθημερινά το γάλα του στο τυροκομείο, μπορεί να κόβει τιμολόγιο πώλησης μια φορά το μήνα. Όμως θα πρέπει καθημερινά να κόβει δελτίο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, το οποίο έχει αντικαταστήσει το δελτίο αποστολής.
 
Επίσης οι αγρότες για την έναρξη της τήρησης των βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς τού Φ.Π.Α. οφείλουν να δηλώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη σχετική μεταβολή εργασιών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και από τους παραγωγούς που τηρούν βιβλία και για άλλη δραστηριότητα, προκειμένου να δηλώσουν επέκταση της δραστηριότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή, για την άλλη δραστηριότητα, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, διότι η δήλωση μεταβολής στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. αφορά μόνο την αγροτική εκμετάλλευση τους.
 
Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, ως αποδεικτικό εγγραφής στον ΟΓΑ μπορεί να προσκομιστεί οποιοδήποτε έγγραφο του Οργανισμού, π.χ. ενημερωτικό σημείωμα, πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής εισφορών κ.λπ.. Σε περιπτώσεις ασφάλισης σε άλλους φορείς, αρκεί η προσκόμιση εγγράφου που αποδεικνύει την ασφάλιση στον εκάστοτε φορέα. Οι συνταξιούχοι όλων των φορέων ασφάλισης δεν υποχρεούνται να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Γι’ αυτό και αρκεί η προσκόμιση εκκαθαριστικού σύνταξης ή συνταξιοδοτικής απόφασης.
 
Στην ίδια εγκύκλιο, ρητώς αναφέρεται ότι η αγροτική εκμετάλλευση δεν υποχρεούται να εγγραφεί σε επιμελητήριο εάν δεν έχει στοιχεία κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα μέσω συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 
Οι αγρότες που μεταφέρονται από το ειδικό, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή των αγροτικών αποθεμάτων τους, προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης, και να υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων εντός δύο μηνών. Κατ’ εξαίρεση για όσους αγρότες εντάσσονται τώρα στο κανονικό καθεστώς τού Φ.Π.Α., η απογραφή μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 31 Μαρτίου τού 2014.

Ν. Μανάβης - Emprosnet

Διαβάστε επίσης:
ΠΟΛ.1023/20.1.2014Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')

ΠΟΛ 1024/2014:   Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»

ΠΟΛ.1281/30.12.2013 : Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: